ارسال شده در 1397/11/17

گل سیکاس


سیکاس:sycas Revolution

این گیاه در نگاه اول شبیه درختان نخل است اما به دلیل شباهت برگ های فنر مانند آن این گیاه را جزو سرخس ها دانستند.نام فارسی آن نخل زینتی است و خاستگاه آن جنوب ژاپن بوده است.این گیاه به نام های دیگرازجمله:نخل کوسکا،نخل ساگو،گل سیکاس مینیاتوری،سیکاو...نیز معروف است.

سیکاس گونه های مختلفی داردوتاکنون ۹۶گونه به ثبت رسیده است.مثل سیر انسیالیس،ردمفی،رولوتاو....

رولوتا بیشترین استفاده را در جهان دارد.

این گیاه دارای رشد بسیار کم ،طول عمر بالاومقاوم دربرابرکم آبی است.

ازبرگ های این گیاه در تزیین دسته گل،تاج گل و...در سراسر جهان استفاده میشود.بومیان از برگهای تازه آن به عنوان سبزی استفاده می کنند.

سیکاس گیاهی نسبتأ گران ،لوکس وتشریفاتی می توان به حساب آورد.این گیاه را می توان در فضاهای مختلف نگهداری کرد.

سیکاس

مشخصات ظاهری سیکاس:

گیاهیست بابرگ های متحدوالمرکزوتنه قطور(به دلیل تجمع وذخیره آب).این گیاه دارای دوپایه است(سسیکاس نر،سیکاس ماده).برگهای آن در اردیبهشت ماه ظاهرمی شوندودرصورت مساعد بودن شرایط در شهریورماه نیز برگ دهی دارند.میوه ی این گیاه از خاکستری تا نارنجی متمایل می گردد.برگهای پایه نرآن کوتاه وپهن کلفت بوده ودرسطح زیرین دارای کیسه های گرده می باشد وپایه ماده ی آن مسطح بوده وباکرک های خرمایی رنگ پوشیده شده است.

شرایط نگهداری گیاه سیکاس:

دمای مناسب گیاه سیکاس:سیکاس حدودأدمایی بین منفی یک تا مثبت بیستوچهار رامیتواندتحمل کند.سیکاس آبوهوای استوایی ونیمه استوایی را دوست دارد.

اگردما ازمنفی یک کمترشود ممکن است گیاه ازبین برود امااگرنرم شود بازهم امکان بهبودی وجود دارد.

سیکاس

میزان آبیاری گیاه سیکاس:

این گیاه دربرابرکم آبی مقاوم بوده و زمانی باید آن را آبیاری کرد که سطح خاک تا عمق ۲تا ۵سانتی متر خشک شده باشد.

این گیاه اگر در باغچه کاشته شود درفصل تابستان باید دوبار در هفته آبیاری شود.

این گیاه اگردرگلدان کاشته شود باید به صورتی باشد که آب به آسانی از ته آن خارج شود و در زمستان نباید گلدان درظرفی باشد که آب ته آن راکدبماند(باعث زدشدن سیکاس میشود).

در آبیاری هرگز نباید برروی برگهای آن آبپاشی شود(باعث پوسیدگی گیاه میشود).

درزمان برگ دهی باید میزان آبیاری را افزایش داد(زیراباعث رشدبهترگیاه میشود).

آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی وقارچی شدن ریشه وتنه گیاه سیکاس می شود.

سیکاس

 

نور مناسب برای گیاه سیکاس:نورموردنیازاین گیاه نورمستقیم خورشید است اما در محیط های بسته مانند آپارتمانهای خود را با محیط تطبیق می دهد اگرچندساعت نورخورشید به آن تابیده شود کافی است.

در محیط های پرنور برگهای این گیاه کوتاه می ماندودرشرایط دیگر برگهای بلندوبافاصله خواهد داشت.

خاک مناسب گیاه سیکاس:

این گیاه به خاک قوی ونرم احتیاج داردوبهترین خاک مخلوطی ازماسه،خاک رس(خاک معمولی گیاهان گلدانی)وخاک برگ است.

علت زردشدن برگ های گیاه سیکاس:

فقیربودن خاک یاکوددهی بیش از حد باعث زردشدن برگ های گیاه به صورت تکی می شود همچنین آبیاری بیش ازحد نیزباعث زردشدن برگ ها ی گیاه وپوسیده شدن ریشه وپیاز گیاه می شود.

ذهکشی نامناسب خاک نیز باعث می شود که خاک، آب رادر خود نگه دارد .

علت لکه های قهوه ای ریز روی برگ های گیاه سیکاس:

این لکه های قهوه ای نشان دهنده ی حمله شته وکنه است که میتوان از سموم برای از بین بردن این آفات استفاده کرد.

علت برگ ندادن یابرگ های کم پشت گیاه سیکاس:

کمبود نورباعث برگ ندادن یاکم پشتی برگ های گیاه سیکاس می شود.گیاه را باید به مکان دیگری که نور بیشتری دارد انتقال داد.

سیکاس

علت کوتاه بودن برگ گیاه سیکاس:

نور بسیار زیاد باعث کوتاه ماندن برگها میشود که گیاه را باید به مکان دیگری که سایه آفتاب است انتقال داد.

از دیگر آفات گیاه سیکاس می توان به شپشک آردآلود ،حشرات سپر دار ولارو حشرات نام برد که باعث می شوند زیبایی وجلوی برگ ها را کم کند

 

دیدگاه خود را بنویسید :