پیش فروش نهال ریشه لخت پالونیا شنتونگ 20 اصله

پیش فروش نهال ریشه لخت پائولونیا شنتونگ شن تونگ 

هماهنگی نحوه و زمان ارسال .... مهندس رضایی .... 09177880141

 

فروشنده

  • کد محصول :   2074-B
  • دسته بندی :   پائولونیا

جزئیات تخصصی

پیش فروش نهال ریشه لخت پالونیا شنتونگ 20 اصله