نهال گلدانی انگور فلیم سیدلس تعداد 20 اصله

نهال گلدانی ریشه پر انگور فلیم سیدلس بی دانه

تحویل زمستان 1399

جهت هماهنگی نحوه و زمان ارسال                 09177880141                مهندس احسان رضایی

فروشنده

  • کد محصول :   3096-B
  • دسته بندی :   انواع نهال

جزئیات تخصصی

نهال گلدانی انگور فلیم سیدلس تعداد 20 اصله