نهال گلدانی انگور پرلت سیدلس تعداد 20 اصله

نهال گلدانی ریشه پر انگور پرلت سیدلس

تحویل زمستان 1399

جهت هماهنگی زمان و نحوه ارسال     مهندس احسان رضایی          09177880141

فروشنده

  • کد محصول :   3097-B
  • دسته بندی :   انواع نهال

جزئیات تخصصی

نهال گلدانی انگور پرلت سیدلس تعداد 20 اصله